tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Z Nami możesz czuć się bezpieczniej nawet w komunikacji miejskiej

Straż Miejska Miasta Lublin kontynuje wspólną akcję z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. Autobusy oraz przystanki i ich otoczenie znajdują się pod specjalną opieką strażników miejskich. Wspólne działania Straży Miejskiej i Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego mają na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pasażerów. Dzięki bezpośredniej linii telefonicznej, w przypadku wystąpienia potencjalnie niebezpiecznej sytuacji kierowca autobusu lub trolejbusu może niezwłocznie połączyć się z dyżurnym Straży Miejskiej, który natychmiast kieruje patrol w miejsce zdarzenia.

Do powyższych działań skierowane są specjalne patrole naszej jednostki, których zadaniem jest (również w godzinach nocnych):

 • podejmowanie zdecydowanych działań wobec osób nieprzestrzegających prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego (np. spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach niedozwolonych, zaśmiecania);
 • kontrolowanie czystości i porządku oraz częstotliwości opróżniania koszy na śmieci oraz dbanie o estetyczny wygląd wiat przystankowych, przeciwdziałanie zjawiskom wandalizmu, graffiti, naklejania reklam, ogłoszeń, informacji itp.;
 • niedopuszczanie do parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych – utrudniających pasażerom dostęp do pojazdów komunikacji miejskiej oraz dojazd autobusów i trolejbusów na przystanek lub wjazd na zatokę przystankową;
 • przeciwdziałanie zachowaniom niezgodnych z prawem oraz uciążliwym dla pasażerów, takim jak zakłócanie porządku publicznego, spożywanie napojów alkoholowych w pojazdach i na przystankach komunikacji miejskiej czy wybryki chuligańskie;
 • kontrolowanie właściwego wyposażenia przystanków i ich okolic w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

Od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. kierowcy komunikacji miejskiej zgłosili do dyżurnych naszej jednostki łącznie 286 zdarzeń, dotyczących m.in.:

 • czystości i porządku – 3,
 • parkowania w zatoce przystankowej, blokowania pasa ruchu i inne drogowe – 180,
 • osób śpiących, nietrzeźwych – 56,
 • niszczenia mienia – 2,
 • zakłócania porządku – 2,
 • pozostałe – 43.
Autor: AC-P