tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Profilaktyka

 

Straż Miejska Miasta Lublin działa w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, która nakłada na tę formację podstawowy katalog zadań. Jednym z nich jest „inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym”.

W tym celu w naszej jednostce został powołany zespół ds. profilaktyki, który m.in. zajmuje się działaniami informacyjno-edukacyjnymi skierowanymi do uczniów, rodziców i nauczycieli oraz organizowaniem działań alternatywnych (gry, zabawy, konkursy, festyny). 

Działalność profilaktyczna (edukacyjna i informacyjna) realizowana przez Straż Miejską Miasta Lublin obejmuje zasadnicze cele profilaktyki uniwersalnej: promocję zdrowego stylu życia, edukację ekologiczną oraz zmniejszenie zasięgu zachowań ryzykownych.

Do zadań Zespołu ds. Profilaktyki należy w szczególności:

1) prowadzenie działań profilaktycznych w ramach ustawowych kompetencji Straży;

2) upowszechnianie i promowanie działalności Straży w zakresie profilaktyki;

3) opracowywanie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców;

4) realizowanie w placówkach oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych;

5) zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży oraz współpraca w tym zakresie ze szkołami, Policją oraz Sądami;

6) planowanie, inspirowanie i organizowanie działań z zakresu prewencji mającej na celu zmniejszenie skali zjawisk patologicznych;

7) pozyskiwanie wsparcia rzeczowego i finansowego na pomoce dydaktyczne oraz nagrody;

8) opracowywanie harmonogramów spotkań w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych na terenie miasta Lublina;

9) prowadzenie statystyki działań profilaktycznych;

10) opracowywanie regulaminów konkursowych;

11) stała współpraca ze szkołami, przedszkolami, placówkami oświaty, urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie profilaktyki społecznej oraz profilaktyki uzależnień.

 

Zapraszamy wszystkich do podjęcia wspólnych ze Strażą Miejską Miasta Lublin działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Autor: AC-P
  • Profilaktyka społeczna

    Straż Miejska w Lublinie, każdego dnia zajmuje się profilaktyką kierowaną do dzieci i młodzieży, uczącej się w lubelskich placówkach oświatowych, ich rodziców oraz grona pedagogicznego. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z Wydziałem Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz z wybitnymi specjalistami z różnych dziedzin. W swych działaniach wspomagani jesteśmy przez Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Wydział Zdrowia, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Sanepid, WORD oraz inne instytucje państwowe i prywatne.

    więcej »
  • Przeprowadzone akcje

    Straż Miejska Miasta Lublin oprócz prowadzenia zajęć edukacyjnych w trakcie każdego roku uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych, spotkaniach, festynach i innych imprezach odbywających się na terenie Lublina.

    więcej »