Telefon

tel. dyżurny

986

SMS 665 500 410

Klauzula Informacyjna

 

Klauzula informacyjna

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.

 

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska Miasta Lublin z siedzibą 20-117 Lublin, przy ul. Podwale 3A, zwany dalej Administratorem;

 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

 3. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych u Administratora: e-mail: iod@986.pl, tel. 81 466 5040; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1;

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

  • realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa , zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda.

 6. posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  • przenoszenia danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu

 

decyzji, w tym profilowaniu;

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zdefiniowany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Straży Miejskiej Miasta Lublin