OGŁOSZENIE O NABORZE
Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin 
ogłasza nabór na wolne stanowisko strażnika miejskiego - aplikanta


Nazwa 
Straż Miejska Miasta Lublin
Ogłaszający 
Komendant – Jacek Kucharczyk
Data ogłoszenia 
20.02.2015 r.


I. Nazwa i adres jednostki: Straż Miejska Miasta Lublin 
ul. Podwale 3a 20-117 Lublin


II. Określenie stanowiska urzędniczego: strażnik miejski-aplikant


III. Liczba lub wymiar etatu: 5 etatów


IV. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne: 

1) mieć ukończone 21 lat;

2) posiadać obywatelstwo polskie;

3) posiadać wykształcenie co najmniej średnie;

4) być sprawnym pod względem fizycznym i psychicznym;

5) mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej;

6) mieć pełną zdolność do czynności prawnych;

7) korzystać z pełni praw publicznych;

8) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) cieszyć się nienaganną opinią;

10) znajomość ustawy o samorządzie gminnym;

11) znajomość podstaw Kodeksu postępowania administracyjnego;

12) Znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

13) znajomość ustawy o strażach gminnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;

14) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.


2. Wymagania pożądane: 

1) wykształcenie wyższe z zakresu prawa, administracji, bezpieczeństwa publicznego,

2) udokumentowane, ukończone kursy i szkolenia: znajomość języków obcych, języka migowego, szkolenia z zakresu: samoobrony, sztuk walki, pierwszej pomocy, obsługa komputera,

3) udokumentowane uprawnienia specjalistyczne: ratownika medycznego, ratownika wodnego, sternika motorowodnego, instruktora sztuk walki, instruktora rekreacji ruchowej, prawo jazdy min. kat. B,

4) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy (Policja, Żandarmeria wojskowa, Służba ochrony kolei). 


V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontroli ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym 
w przepisach o publicznym transporcie zbiorowym,
4) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia 
i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
5) zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalania, w miarę możliwości, świadków zdarzeń,
6) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
7) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
8) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
9) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowania i uczestnictwa w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziałania w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
10) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

VI. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca na terenie miasta Lublin,
2) praca decyzyjna,
3) praca w siedzibie Straży Miejskiej Miasta Lublin: Lublin, ul. Podwale 3a,
4) praca zmianowa,
5) praca w godzinach nocnych,
6) praca w zmiennym mikroklimacie,
7) praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
8) praca zespołowa,
9) codzienny kontakt telefoniczny,
10) bezpośredni kontakt z interesantami,
11) używanie samochodu do celów służbowych w ramach obowiązków służbowych.

VII. Wymagane dokumenty: 

a) list motywacyjny;
b) życiorys (cv);
c) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy:
zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia poświadczone przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.
dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
g) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za 
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
(wzór ww. oświadczeń do pobrania na stronie internetowej www.sm.bip.lublin.eu oraz w wersji papierowej w Kancelarii ogólnej Straży Miejskiej Miasta Lublin)
h) oświadczenie kandydata o sprawności pod względem fizycznym 
i psychicznym;
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
j) oświadczenie kandydata potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej;
k) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 
i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach 
i szkoleniach (jeżeli kandydat takie posiada).


VIII. Informacje dodatkowe
Umowę o pracę zawiera się na podstawie: 
a) ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach gminnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1383 ze zm.),
b) ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U 
z 2014 r., poz. 1202). 

IX. Dokumenty aplikacyjne

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adre­sem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: strażnik miejski - aplikant" w terminie do dnia 2.03.2015 r.

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: ul. Podwale 3 a 20-117 Lublin.

Za termin złożenia dokumentów uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do sekretariatu Straży Miejskiej Miasta Lublin lub datę stempla pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do sekretariatu Straży nie później niż na 3 dni przed pierwszym posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej.
Termin pierwszego posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej ustalony jest na dzień 5.03.2015 r.

UWAGA!
Życiorys (CV) i list motywacyjny należy, własnoręcznie podpisać, jak również CV i list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 
ze zmianami). 
Oferty niekompletne, niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu, 
a także dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Straży Miejskiej Miasta Lublin po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Podczas procedury naboru nie są wymagane oryginały dokumentów.
Jednocześnie informuję, że dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do poszczególnych etapów rekrutacji na życzenie kandydata będą podlegały zwrotowi.
Straż Miejska Miasta Lublin o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego zawiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną tylko te osoby, które spełniły wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. 
Kandydaci winni legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem 
ze zdjęciem na każdym etapie rekrutacji.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sm.bip.lublin.eu), oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej Miasta Lublin przy ul. Podwale 3 a 20-117 w Lublinie.X. Informację przygotował: 

Anna Czarnecka-Pawłowska
Kierownik 
Referatu organizacji, kadr i szkoleń

Lublin, 20 lutego 2015 r. 


XI. Zatwierdzam: 
Jacek Kucharczyk
Komendant
Straży Miejskiej Miasta Lublin
Lublin, 20 lutego 2015 r.